Poet ps: 72054

02.07.2022 - NV KLATOVY

Tda Rozhod Rz LP Jmno Klasifikace Posudek
tda estn ing. Bhm Martin DLS94086 Bernardo Reiberry V1 0
tda mladch ing. Bhm Martin DLS103904 Vadvirg Slyomvri V1, CAJC, BOJ chrup pln, skus nkov, OH 40, elegantn fena, pkn hlava, dobe vsazen krk, vborn horn a doln linie, dobr pohyb, kvalitn osrstn, klidn povaha
tda mladch ing. Bhm Martin DLS104125 North Wind Huntaks VD 1 0
Tda oteven Martin Bhm HLK98101 Jann Junior Celeste Cascata V1, CAC, BOS, NV
Tda oteven Martin Bhm HLT102047 Angie od Wanessi V1, CAC, BOS, NV
Tda oteven Martin Bhm HLT94100 Chip Vives Bohemia VD1
tda pracovn ing. Bhm Martin DLS93809 King of Hearts Kalyanas V1, CAC 0
Tda pracovn Martin Bhm HLT102363 Betany A. z Nemochovic V1, CAC
Tda tat Martin Bhm HLK104559 Orra Solare Celeste Cascata VN1
Tda tat Martin Bhm HLT104233 Aisling of Statek jezd VN1
Tda tat Martin Bhm HLT104234 Annabel of Statek jezd VN2
tda vtz ing. Bhm Martin DLS100696 Josephine Eos Kometa V1, CAC, NV, BOB 0
tda vtz ing. Bhm Martin DLS99806 Eragon Reiberry V1, CAC, NV, BOS 0
Tda vtz Martin Bhm HLK94833 Anabell Hartmann Silesia V1, CAC, BOB, NV
Tda vtz Martin Bhm HLT102654 Merlin Archibald Fatradog V1, CAC, BOB, NV